Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0153
U 153 – Športový klub Makroteam – DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/35/2016 v právnej veci navrhovateľa Klub sálového futbalu DOXX Žilina proti odporcovi Športový klub Makroteam, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.07.2017 a vy
U 153 – Športový klub Makroteam – DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/35/2016 v právnej veci navrhovateľa Klub sálového futbalu DOXX Žilina proti odporcovi Športový klub Makroteam, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.07.2017 a vykonateľnosť dňa 30.07.2017. DK ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s Klub sálového futbalu DOXX Žilina alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie v zmysle ustanovení DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0153
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:45
Stav: Nové