Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2017/2018-0154
U 154 – FC Nitra – DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/16/2017 v právnej veci navrhovateľa Jaroslav Kostelný, v zast. JUDr. Pavol Zavacký proti odporcovi FC Nitra, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2017 a vykonateľnos
U 154 – FC Nitra – DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/16/2017 v právnej veci navrhovateľa Jaroslav Kostelný, v zast. JUDr. Pavol Zavacký proti odporcovi FC Nitra, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2017 a vykonateľnosť dňa 05.08.2017. DK berie na vedomie splnenie záväzkov zo strany odporcu.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2017/2018-0154
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 19:45
Stav: Nové