V súvislosti s blížiacimi sa voľbami funkcií volených konferenciou SFZ si Vám dovoľujeme uviesť nasledovné užitočné informácie. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom volby@futbalsfz.sk.

 • Kedy sa uskutočnia voľby?

Voľby sa uskutočnia na volebnej konferencii SFZ dňa 2.2.2018 v Senci.

 • Do kedy môžem navrhnúť kandidáta?

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov sa končí dňa 28. januára 2018 o 23:59 hodine.

 • Kto môže predkladať návrh?

Ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou. Odporúčame však, aby pri každom návrhu člen SFZ overil viazanosť oprávnenia navrhnutia kandidáta v stanovách SFZ.

 • Čo mám pripojiť k návrhu?

K návrhu sa prekladajú prílohy v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Vzory uvedených dokumentov sú dostupné v časti "Vzory podaní".

 • Ako získam výpis z registra trestov?

K návrhu kandidáta je možné namiesto výpisu z registra trestov predložiť čestné vyhlásenie o bezúhonnosti. Pokiaľ kandidát predkladá výpis z registra trestov, viac informácií o spôsobe jeho vydania získa tu:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_potrebujem-vypis-z-registra-tr#co

 • Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať kandidát na funkciu kontrolór SFZ – predseda Revíznej komisie SFZ?

Kandidát na funkciu kontrolór SFZ musí spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady - čl. 55 ods. 2 písm. c.) Stanov SFZ:

 1. štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu
 2. najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu
 3. najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo
 4. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako je uvedené v treťom bode a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu
 • Aké vzdelanie musí mať kandidát na predsedu alebo podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ?

Za predsedu alebo podpredsedu disciplinárnej komisie musí byť zvolený kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore – čl. 58 ods. 3 Stanov SFZ.

 • Aké vzdelanie musia mať kandidáti na predsedu a podpredsedu Odvolacej komisie SFZ?

Kandidáti na predsedu a podpredsedu Odvolacej komisie SFZ musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe. Ak získali vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získali vzdelanie v rovnakom študijnom odbore – čl. 60 ods. 3 Stanov SFZ.

 • Aké vzdelanie musia mať člen dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ a náhradník tohto senátu?

Člen dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ a náhradník tohto senátu musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov lekárske vedy alebo farmaceutické vedy získané na vysokej škole v SR alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné – čl. 60 ods. 3 Stanov SFZ.

 • Ako sa preukazuje splnenie podmienky vzdelania?

Splnenie podmienky vzdelania sa preukazuje priložením overenej kópie dokladu o vzdelaní kandidáta k jeho návrhu kandidáta na funkciu volenú na konferencii SFZ.

Zväzové novinky