Komora pre riešenie sporov
SFZ-KPRS-2018/2019-0001
Poplatok za začatie konania vo veci KS/8/2018
V právnej veci navrhovateľa Mestský futbalový klub a.s., so sídlom Žilinská cesta 21, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, v zast. Ulianko & partners, s.r.o., so sídlom Nám. SNP 37, 360 01 Zvolen proti odporcovi Mestský futbalový klub Dolný Kubín, so sídlom Športovcov 1181/, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika o zaplatenie 3.811,20 EUR s príslušenstvom vedenej na Komore SFZ pre riešenie sporov pod spisovou značkou KS/82018, Vás vyzývame na zaplatenie poplatku v zmysle sadzobníka poplatkov uvedenom v poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Poriadok“). Podľa čl. 20 ods. 3 Poriadku je podmienkou prerokovania návrhu komorou zaplatenie poplatku podľa sadzobníka poplatkov, ak ďalej nie je ustanovené inak. Výška poplatku a sadzobník poplatkov je uvedený v čl. 37 ods. 4 Poriadku, podľa ktorého poplatok za konanie o návrhu podľa čl. 20 Poriadku je 3% z hodnoty predmetu sporu, najmenej 150,- EUR, najviac 5000.- EUR. Vo Vašom prípade sa jedná o právnu vec s uvedenou hodnotou sporu 2.220,- EUR, čo predstavuje poplatok vo výške 150,- EUR.
Rozhodnutie: SFZ-KPRS-2018/2019-0001
Klub: MFK Ružomberok
Dátum zaevidovania: 13.07.2018 13:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za začatie konania. 150 EUR 13.07.2018 13:37