Komora pre riešenie sporov
SFZ-KPRS-2018/2019-0003
Poplatok za začatie konania vo veci KS-O/7/2018
V právnej veci navrhovateľa Tomáš Majtán, bytom Šancová 100, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, v zast. A K K L advokáti s. r. o., so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava proti odporcovi FC Spartak, a. s., so sídlom Koniarekova 19, 917 21 Trnava, Slovenská republika, v zast. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM – advokát so sídlom T. Vansovej 21, 940 01 Nové Zámky o zaplatenie 3.351,02 EUR s príslušenstvom vedenej na Komore SFZ pre riešenie sporov pod spisovou značkou KS/56/2017 o odvolaní proti rozhodnutiu Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov zo dňa 25.04.2018, vedeného na Komore Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov pod sp. zn. KS-O/7/2018 Vás týmto vyzývam na zaplatenie poplatku za odvolanie. Podľa čl. 37 ods. 12 prvej vety Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len ako „Poriadok“): „Poplatok za odvolanie podľa článku 36 je 300 Eur.“
Rozhodnutie: SFZ-KPRS-2018/2019-0003
Klub: FC Spartak Trnava
Dátum zaevidovania: 31.08.2018 12:11
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
300 EUR 31.08.2018 12:11