VZORY PODANÍ K VOĽBÁM ČLENOV KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV PROSTREDNÍCTVOM ISSF (18.-22. OKTÓBER 2018)

Dovoľujeme si Vás informovať, že pokiaľ je osoba členom SFZ, nemusí predkladať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ. Vyžaduje sa však predloženie životopisu a motivačného listu.

Pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložil dokumenty vyžadované v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ.

Prílohy k návrhu:

 1. Súhlas kandidáta s jeho kandidatúrou
 2. Stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom a športovej činnosti
 3. Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailový kontakt v súvislosti s voľbami
 4. Vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena
 5. Vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení (v plnom rozsahu)
 6. Výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 7. Motivačný list 

VZORY PODANÍ - ČLEN KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV (VOĽBY KONANÉ V DŇOCH 18.-22. OKTÓBER 2018 PROSTREDNÍCTVOM ISSF)

VZORY PODANÍ K VOĽBÁM NA VV SFZ DŇA 12.3.2018 V BRATISLAVE

Na základe rozhodnutia VV SFZ zo dňa 20.2.2018 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ je osoba členom SFZ, nemusí predkladať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ.

Pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložil dokumenty vyžadované v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ.

Prílohy k návrhu:

 1. Súhlas kandidáta s jeho kandidatúrou
 2. Stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom a športovej činnosti
 3. Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailový kontakt v súvislosti s voľbami
 4. Vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena
 5. Vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení (v plnom rozsahu)
 6. Výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 7. Motivačný list (* ak to vyžaduje štatút komisie)

VZORY PODANÍ - FUNKCIE VOLENÉ VV SFZ DŇA 12.3.2018

VZORY PODANÍ K VOĽBÁM NA VOLEBNEJ KONFERENCII SFZ DŇA 2.2.2018 V SENCI

Návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

Prílohy k návrhu:

 1. Súhlas kandidáta s jeho kandidatúrou
 2. Stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom a športovej činnosti
 3. Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailový kontakt v súvislosti s voľbami
 4. Súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.
 5. Vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena
 6. Vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení (v plnom rozsahu)
 7. Výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 8. Motivačný list (* ak to vyžaduje štatút komisie)

VZORY PODANÍ - FUNKCIE VOLENÉ KONFERENCIOU SFZ DŇA 2.2.2018