[doc]Uznesenie VK SFZ 23_10_2018.pdf

Vyhlásenie volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov (18.-22. október prostredníctvom ISSF)

Doplňujúce voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa pod dohľadom Volebnej komisie SFZ uskutočnia prostredníctvom ISSF v súlade s:

 • článkom 59 Stanov SFZ
 • článkom 22 a nasledujúcich ustanovení Rokovacieho poriadku SFZ (ďalej len "RP SFZ")
 • článkom 6 ods. 3, 4, 5, 6 a 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len "Poriadok Komory")

Termín volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov :

 • 18. - 22.10.2018

Osoby, ktoré sú oprávnené navrhovať kandidátov :

 • kluby profesionálneho futbalu - navrhujú iba kandidátov za kluby súťažiace v prvej a druhej najvyššej súťaži, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov
 • kluby amatérskeho futbalu - navrhujú iba kandidátov za kluby organizovaného futbalu, ktorý nie je profesionálnym futbalom, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov
 • aktívni hráči profesionálneho futbalu, ktorí sú členmi SFZ, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas.
 • aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas.

Požadované dokumenty a prílohy k návrhu kandidáta :

 • K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy :
 1. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti
 2. motivačný list
 3. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ  - v prípade, ak kandidát nie je členom SFZ, je potrebné vyplniť aj registračný formulár pre individuálneho člena a zaslať ho na poštovú adresu SFZ
 4. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 5. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 6. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou
 7. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov SFZ (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje ...)

Zasielanie návrhov a ich príloh :

Návrhy kandidátov a ich prílohy zo strany osôb oprávnených navrhovať kandidátov sa zasielajú na :

 • elektronickú adresu :

michael.valek@futbalsfz.sk

 • poštovú adresu SFZ :

Komora SFZ pre riešenie sporov

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C

821 01 Bratislava

Termín, dokedy je možné zasielať návrhy kandidátov:

Návrhy kandidátov je možné spolu s prílohami zasielať do 23:59 hodiny, dňa 9. októbra 2018.

Na všetky návrhy a prílohy, ktoré budú doručené po vyššie uvedenom termíne, sa nebude prihliadať.

[doc]VK SFZ 11.10.2018 v Bratislave.pdf

Vyhlásenie volieb VV SFZ na dňa 12.3.2018 v Bratislave

VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 20.2.2018 v Bratislave sa uzniesol, že:

a) vyhlasuje voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ na 12. marca 2018 , ktoré sa uskutočnia v sídle SFZ,

b) oznamuje, že vo voľbách dňa 12. marca 2018 budú volení VV SFZ:

 • členovia revíznej komisie SFZ,
 • členovia disciplinárnej komisie SFZ,
 • členovia odvolacej komisie SFZ a náhradník odvolacej komisie SFZ,
 • členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ,
 • členovia odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ,

c) oznamuje, že vo voľbách dňa 12. marca 2018 budú ustanovovaní VV SFZ:

 • predseda komisie delegátov SFZ,
 • členovia komisie delegátov SFZ,
 • predseda komisie pre štadióny a ihriská SFZ,
 • členovia komisie pre štadióny a ihriská SFZ,
 • predseda legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ,
 • členovia legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ,
 • predseda komisie partnerov SFZ,
 • členovia komisie partnerov SFZ,
 • predseda športovo-technickej komisie SFZ,
 • členovia športovo-technickej komisie SFZ,
 • členovia komisie rozhodcov SFZ,
 • predseda licenčnej komisie SFZ,
 • členovia licenčnej komisie SFZ,

d) informuje, že v zmysle čl. 2 ods. 3 písm. b) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú výkonným výborom v lehote určenej výkonným výborom. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na VV SFZ,

e) vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie volené a ustanovované výkonným výborom SFZ aj ISSF číslom kandidáta doručili do 7. marca 2018 do 23:59 na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF cez podanie na výkonný výbor SFZ,

f) oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložil dokumenty vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ,

g) oznamuje, že pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a orgánov SFZ sa zohľadní princíp odbornosti (čl. 5 ods. 2 písm. c) stanov SFZ), ak štatúty odborných komisií neustanovujú inak,

h) oznamuje, že voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ sa uskutočnia verejným hlasovaním,

i) oznamuje, že všetky informácie súvisiace s voľbami a ustanovovaním do orgánov SFZ výkonným výborom SFZ sú k dispozícii na oficiálnej stránke futbalsfz.sk v sekcii “Voľby 2018”. V prípade akýchkoľvek otázok je možné využiť elektronickú adresu “volby@futbalsfz.sk”.

 

Názov

Počet členov

Ustanovenia Stanov SFZ

členovia revíznej komisie SFZ

6 členov - z toho:

- 4 regióny

- 1 ÚLK

- 1 futsal

V zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o) Stanov SFZ: „VV SFZ najmä...volí členov revíznej komisie, členov orgánov na riešenie sporov a ich náhradníkov, ak nie sú volení iným spôsobom.”

V zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o) Stanov SFZ: “Funkciu predsedu revíznej komisie vykonáva kontrolór. Podpredseda revíznej komisie je náhradníkom kontrolóra, ktorý vykonáva pôsobnosť kontrolóra, ak došlo k zániku výkonu funkcie kontrolóra (čl. 37 ods. 6), až do času zvolenia nového kontrolóra. Ostatných členov revíznej komisie volí výkonný výbor tak, aby v revíznej komisii boli štyria členovia navrhnutí za jednotlivé regionálne zväzy, jeden člen navrhnutý za ÚLK a jeden člen navrhnutý za Slovenský futsal.

členovia disciplinárnej komisie SFZ

nie je presne určené

V zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o) Stanov SFZ: „VV SFZ najmä...volí členov revíznej komisie, členov orgánov na riešenie sporov a ich náhradníkov, ak nie sú volení iným spôsobom.”

V zmysle čl. 70 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SFZ: “Disciplinárnu komisiu tvorí predseda a ďalší členovia komisie. Za činnosť disciplinárnej komisie zodpovedá predseda komisie konferencii SFZ.”

členovia odvolacej komisie SFZ a náhradník odvolacej komisie SFZ

 

 

- 3 členovia OK SFZ (právnici)

- 1 náhradník

 

 

V zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o) Stanov SFZ: „VV SFZ najmä...volí členov revíznej komisie, členov orgánov na riešenie sporov a ich náhradníkov, ak nie sú volení iným spôsobom.”

V zmysle čl. 60 ods. 2 Stanov SFZ:“Všeobecný senát odvolacej komisie je zložený z predsedu, podpredsedu a troch členov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získali vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získali vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.”

V zmysle čl. 60 ods. 6 Stanvo SFZ: Výkonný výbor zvolí aj najmenej jedného náhradníka, ktorý bude poverený predsedom odvolacej komisie na zastupovanie člena komisie, ktorý dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu.”

členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ

2 členovia, nakoľko podpredseda bol zvolený na konferencii

V zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o) Stanov SFZ: „VV SFZ najmä...volí členov revíznej komisie, členov orgánov na riešenie sporov a ich náhradníkov, ak nie sú volení iným spôsobom.”

V zmysle čl. 61 ods. 4 Stanov SFZ: “Prvostupňový orgán licenčného konania je zložený z predsedu a troch členov tak, aby ich zloženie zodpovedalo požiadavkám klubového licenčného systému UEFA.

V zmysle čl. 61 ods. 6 Stanov SFZ: “Aspoň jeden člen každého licenčného orgánu SFZ musí byť štatutárnym audítorom zapísaným v zozname štatutárnych audítorov vedenom Slovenskou komorou audítorov a minimálne jeden ďalší člen musí byť advokát, ktorý je členom Slovenskej advokátskej komory a najmenej tri roky vykonáva advokátsku prax.”

členovia odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ

3 členovia, nakoľko podpredseda bol zvolený na konferencii

V zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o) Stanov SFZ: „VV SFZ najmä...volí členov revíznej komisie, členov orgánov na riešenie sporov a ich náhradníkov, ak nie sú volení iným spôsobom.”

V zmysle čl. 61 ods. 5 Stanov SFZ: “Odvolací orgán licenčného konania je zložený z predsedu a štyroch členov tak, aby ich zloženie zodpovedalo požiadavkám klubového licenčného systému UEFA.

V zmysle čl. 61 ods. 6 Stanov SFZ: “Aspoň jeden člen každého licenčného orgánu SFZ musí byť štatutárnym audítorom zapísaným v zozname štatutárnych audítorov vedenom Slovenskou komorou audítorov a minimálne jeden ďalší člen musí byť advokát, ktorý je členom Slovenskej advokátskej komory a najmenej tri roky vykonáva advokátsku prax.”

Vyhlásenie volieb k Volebnej konferencii SFZ dňa 2.2.2018 v Senci

Volebná komisia SFZ v súlade s čl. 46 ods. 3 Stanov SFZ vyhlásila voľby na:

 • prezidenta SFZ
 • člena VV SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
 • člena VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal
 • troch členov VV SFZ - členovia za profesionálny futbal
 • štyroch členov VV SFZ –  členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ) 
 • člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky
 • člena VV SFZ – zástupca trénerov
 • člena VV SFZ – zástupca hráčov
 • člena VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov SFZ
 • predsedu Disciplinárnej komisie SFZ
 • podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ
 • predsedu Odvolacej komisie SFZ
 • podpredsedu Odvolacej komisie SFZ
 • člena dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (lekár/farmaceut)
 • náhradníka dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ
 • predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 • podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 • predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 • podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)
 • náhradníka kontrolóra SFZ
 • člena Volebnej komisie SFZ za SsFZ

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na Volebnej konferencii SFZ dňa 02. februára 2018 v Senci.

V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2 ods. 3 písm. a.) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 28. januára 2018 o 23:59 hodine.

Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Vzory dokumentov sú uvedené v časti "Vzory podaní".


Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronicky

na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk alebo office@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 2018“

 • korešpondenčne

na adresu:                            Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C

821 01 Bratislava

v zalepenej obálke s označením : "Voľby 2018“.


Zápisnica Volebnej komisie SFZ zo zasadnutia dňa 7.12.2017

Zápisnica Volebnej komisie SFZ zo zasadnutia dňa 29.1.2018

Zápisnica Volebnej komisie SFZ zo zasadnutia dňa 2.2.2018

Vyhlásenie volieb po Volebnej konferencii SFZ dňa 2.2.2018 v Senci

Volebná komisia SFZ sa na svojom zasadnutí po konaní Volebnej konferencie SFZ, dňa 2.2.2018 v Senci jednomyseľne uzniesla, že doplňujúce voľby na neobsadené funkcie "člen VV SFZ - zástupca hráčov" a "náhradník kontrolóra SFZ" sa uskutočnia na najbližšie konanej Konferencii SFZ.   

V Senci, 02.02.2018

/ Vyhlásenie Volebnej komisie SFZ vykonané v súlade s čl. 7 Volebného poriadku SFZ /