image

Volebná komisia SFZ

podľa čl. 46, ods. 3 a 5 Stanov SFZ vyhlasuje voľby na :

●  člena VV SFZ – zástupcu hráčov

●  predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

●  podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 28. februára 2020 v Senci.

Podľa čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ pri voľbe člena výkonného výboru SFZ podľa článku 48 ods. 2 písm. f.) – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6 ods. 1 a 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb navrhnutých členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory jeden hlas.

Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta

c) kontaktné údaje kandidáta

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy  :

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou

f) súhlas  kandidáta so  spracovaním  jeho osobných údajov  (meno  a priezvisko, adresa 

trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ a podľa čl. 2 ods. 8 Volebného poriadku SFZ lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 22. februára 2020 o 23:59 hodine.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

●  elektronickou formou 

   na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk,s označením predmetu správy „Voľby 28.02.2020“

resp.

●  korešpondenčnou formou

na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava,

v zalepenej obálke s označením " Voľby 28.02.2020“.