[doc]Informačný bulletin pre voľby členov komory SFZ pre riešenie sporov.pdf

Užitočné informácie k voľbám členov Komory SFZ pre riešenie sporov (18.-22. október prostredníctvom ISSF)

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami členov Komory SFZ pre riešenie sporov si Vám dovoľujeme uviesť nasledovné užitočné informácie. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom volby@futbalsfz.sk alebo michael.valek@futbalsfz.sk.

 • Kedy sa uskutočnia voľby?

Voľby sa uskutočnia prostredníctvom ISSF v dňoch 18.-22. októbra 2018.

 • Kto sa bude voliť vo voľbách na členov Komory SFZ pre riešenie sporov?

 Vo voľbách na členov Komory SFZ pre riešenie sporov budú volení:

 1. 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov, ktorí budú zvolení z klubov profesionálneho futbalu (I. a II. liga)
 2. 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov, ktorí budú zvolení z klubov amatérskeho futbalu (všetky súťaže okrem I. a II. ligy)
 3. 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov, ktorí budú zvolení aktívnymi hráčmi profesionálneho futbalu, ktorí sú členmi SFZ, združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ
 4. 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov, ktorí budú zvolení aktívnymi hráčmi amatérskeho futbalu alebo združením zastupujúcim záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ
image

Užitočné informácie k voľbám na VV SFZ dňa 12.3.2018 v Bratislave

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami funkcií volených VV SFZ si Vám dovoľujeme uviesť nasledovné užitočné informácie. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom volby@futbalsfz.sk.

 • Kedy sa uskutočnia voľby?

Voľby sa uskutočnia na VV SFZ dňa 12. marca 2018 (pondelok) v Bratislave.

 • Do kedy môžem navrhnúť kandidáta?

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov sa končí dňa 7. marca 2018 (streda) o 23:59 hodine.

 • Ako môžem navrhnúť kandidáta?

Návrhy kandidátov na funkcie volené a ustanovované výkonným výborom SFZ sa doručujú na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy "Voľby 2018" alebo prostredníctvom ISSF cez podanie na výkonný výbor SFZ.

 • Kto môže predkladať návrh?

Ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou. Odporúčame však, aby pri každom návrhu člen SFZ overil viazanosť oprávnenia navrhnutia kandidáta v stanovách SFZ.

 • Čo mám pripojiť k návrhu?

Na základe rozhodnutia VV SFZ zo dňa 20.2.2018 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ je osoba členom SFZ, nemusí predkladať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ.

Pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila k návrhu dokumenty vyžadované v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ. Vzory uvedených dokumentov sú dostupné v časti "Vzory podaní".

 • Ako získam výpis z registra trestov?

K návrhu kandidáta je možné namiesto výpisu z registra trestov predložiť čestné vyhlásenie o bezúhonnosti. Pokiaľ kandidát predkladá výpis z registra trestov, viac informácií o spôsobe jeho vydania získa tu:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_potrebujem-vypis-z-registra-tr

 • Kto sa bude voliť a kto sa bude ustanovovať na voľbách na VV SFZ dňa 12.3.2018 v Bratislave?

 Vo voľbách dňa 12. marca 2018 budú volení VV SFZ:

 • členovia revíznej komisie SFZ,
 • členovia disciplinárnej komisie SFZ,
 • členovia odvolacej komisie SFZ a náhradník odvolacej komisie SFZ,
 • členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ,
 • členovia odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ.

Vo voľbách dňa 12. marca 2018 budú ustanovovaní VV SFZ:

 • predseda komisie delegátov SFZ,
 • členovia komisie delegátov SFZ,
 • predseda komisie pre štadióny a ihriská SFZ,
 • členovia komisie pre štadióny a ihriská SFZ,
 • predseda legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ,
 • členovia legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ,
 • predseda komisie partnerov SFZ,
 • členovia komisie partnerov SFZ,
 • predseda športovo-technickej komisie SFZ,
 • členovia športovo-technickej komisie SFZ,
 • členovia komisie rozhodcov SFZ,
 • predseda licenčnej komisie SFZ,
 • členovia licenčnej komisie SFZ.

Užitočné informácie k voľbám na Volebnej konferencii SFZ dňa 2.2.2018 v Senci

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami funkcií volených konferenciou SFZ si Vám dovoľujeme uviesť nasledovné užitočné informácie. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom volby@futbalsfz.sk.

 • Kedy sa uskutočnia voľby?

Voľby sa uskutočnia na volebnej konferencii SFZ dňa 2.2.2018 v Senci.

 • Do kedy môžem navrhnúť kandidáta?

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov sa končí dňa 28. januára 2018 o 23:59 hodine.

 • Kto môže predkladať návrh?

Ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou. Odporúčame však, aby pri každom návrhu člen SFZ overil viazanosť oprávnenia navrhnutia kandidáta v stanovách SFZ.

 • Čo mám pripojiť k návrhu?

K návrhu sa prekladajú prílohy v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Vzory uvedených dokumentov sú dostupné v časti "Vzory podaní".

 • Ako získam výpis z registra trestov?

K návrhu kandidáta je možné namiesto výpisu z registra trestov predložiť čestné vyhlásenie o bezúhonnosti. Pokiaľ kandidát predkladá výpis z registra trestov, viac informácií o spôsobe jeho vydania získa tu:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_potrebujem-vypis-z-registra-tr#co

 • Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať kandidát na funkciu kontrolór SFZ – predseda Revíznej komisie SFZ?

Kandidát na funkciu kontrolór SFZ musí spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady - čl. 55 ods. 2 písm. c.) Stanov SFZ:

 1. štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu
 2. najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu
 3. najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo
 4. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako je uvedené v treťom bode a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu
 • Aké vzdelanie musí mať kandidát na predsedu alebo podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ?

Za predsedu alebo podpredsedu disciplinárnej komisie musí byť zvolený kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore – čl. 58 ods. 3 Stanov SFZ.

 • Aké vzdelanie musia mať kandidáti na predsedu a podpredsedu Odvolacej komisie SFZ?

Kandidáti na predsedu a podpredsedu Odvolacej komisie SFZ musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe. Ak získali vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získali vzdelanie v rovnakom študijnom odbore – čl. 60 ods. 3 Stanov SFZ.

 • Aké vzdelanie musia mať člen dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ a náhradník tohto senátu?

Člen dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ a náhradník tohto senátu musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov lekárske vedy alebo farmaceutické vedy získané na vysokej škole v SR alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné – čl. 60 ods. 3 Stanov SFZ.

 • Ako sa preukazuje splnenie podmienky vzdelania?

Splnenie podmienky vzdelania sa preukazuje priložením overenej kópie dokladu o vzdelaní kandidáta k jeho návrhu kandidáta na funkciu volenú na konferencii SFZ.