NADÁCIA SLOVENSKÉHO FUTBALU

Nadácia slovenského futbalu je právnická osoba registrovaná na Ministerstve vnútra SR Slovenskej republiky pod registračným číslom 203/Na-2002/982.

Účelom nadácie je:

  • rozvíjať morálnu a výkonnostnú úroveň telovýchovy na Slovensku spočívajúcej najmä v metodickej, materiálnej a výchovnej oblasti a prispievať tak k výchove futbalovej mládeže a celej širokej základne futbalu,
  • zvyšovať význam reprezentácie Slovenska vo všetkých kategóriách;
  • prispievať k lepšiemu využitiu kapacity športovísk a štadiónov mládežou a športovcami a za tým účelom prispieť k rekonštrukcii existujúcich štadiónov a zabezpečovať výstavbu Národného futbalového štadióna na Slovensku,
  • rozvíjať ochranu práv športovcov, detí a športovej mládeže,
  • materiálna a finančná podpora fyzických osôb - bývalých i súčasných hráčov futbalu a funkcionárov SFZ, ktorí sa nie z vlastnej viny ocitli v tiesni, najmä po stránke zdravotnej

Postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov upravuje zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách.

Nadácia je oprávneným prijímateľom 2 % podielu z daní podľa ust. § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V prípade Vášho záujmu Vám budeme veľmi vďační za každú finančnú podporu. Bližšie informácie nájdete tu.

Kontakt:

Nadácia slovenského futbalu

so sídlom: Tomášikova 18482/30C

821 01 Bratislava-Ružinov

Slovenská republika

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK86 0900 0000 0051 5268 4045

IČO: 42183065 

Zapísaná v Registri nadácií MV SR pod č. 203/Na-2002/982

Právna forma: Nadácia

E-mail: nadacia@futbalsfz.sk

telefónny kontakt: +421 905 632 584, +421 902 937 025