Volebná komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 25. februára 2020 rozhodla o zaradení nasledovných kandidátov na volené funkcie dňa 28. februára 2020 na konferencii SFZ v Senci:

PREDSEDA KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV

Do dátumu stanoveného Volebnou komisiou SFZ (22. februára 2020 do 23:59) nebol doručený žiadny návrh na funkciu “predseda komory SFZ pre riešenie sporov”.

PODPREDSEDA KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV

Do dátumu stanoveného Volebnou komisiou SFZ (22. februára 2020 do 23:59) nebol doručený žiadny návrh na funkciu “podpredseda komory SFZ pre riešenie sporov".

ČLEN VV SFZ - ZÁSTUPCA HRÁČOV

  • Tomáš Medveď /navrhnutý Klubom ligových kanonierov, so sídlom Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 51 659 018, ktorý je pridruženým členom SFZ na základe rozhodnutia konferencie SFZ dňa 28.06.2018 a s podporou podpisov 236 hráčov (členov SFZ) /
  • Ján Mucha / navrhnutý 568 hráčmi (členmi SFZ) /