Prezident SFZ

Prezident SFZ

Ján KOVÁČIK

Prezidentom SFZ je od 25.9.2010, vo februári 2014 bol jednomyseľne zvolený na druhé štvorročné funkčné obdobie. Súčasťou jeho podnikateľského portfólia je produkčný dom Forza (organizácia súťaží krásy Miss Slovensko), hudobné vydavateľstvá Forza Music a Opus, pražské divadlo Broadway, Divadlo L+S a ďalšie. Je producentom filmového festivalu Art Film fest ako aj celovečerného filmu Pokoj v duši, ktorý získal viacero domácich i zahraničných ocenení. Do futbalu vstúpil ako majiteľ futbalového klubu FK Dukla Banská Bystrica. Po zvolení do funkcie prezidenta sa vzdal všetkých funkcií v klube a výkon akcionárskych práv previedol na advokátsku kanceláriu.

STANOVY SFZ / Článok 53 - Postavenie prezidenta

 1. Prezident je štatutárnym orgánom SFZ, ktorý je oprávnený konať v mene SFZ.
 2. Prezident je najvyšším predstaviteľom SFZ v rámci medzinárodných stykov, vo vzťahu k medzinárodným športovým organizáciám a iným národným futbalovým asociáciám.
 3. Na zastupovanie SFZ navonok môže prezident splnomocniť v určenom rozsahu prvého viceprezidenta, viceprezidenta, iného člena výkonného výboru, generálneho sekretára, pracovníka administratívy SFZ alebo so súhlasom výkonného výboru aj inú osobu.
 4. Prezident koná v mene SFZ v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a podpisuje v mene SFZ všetky právne významné písomnosti, ak ich podpisovaním písomne nepoverí generálneho sekretára alebo iného pracovníka administratívy SFZ.
 5. Prezident predsedá zasadnutiam konferencie, výkonného výboru a pracovných skupín, v ktorých bol ustanovený za predsedu. Prezident je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých orgánov SFZ, ako aj všetkých orgánov členov SFZ.
 6. V prípade nemožnosti výkonu funkcie prezidenta, zastupuje prezidenta prvý viceprezident. Ak to nie je možné, právomoci prezidenta do najbližšej konferencie vykonáva člen výkonného výboru poverený na základe rozhodnutia výkonného výboru v ňom určenom rozsahu.

 

STANOVY SFZ / Článok 54 - Pôsobnosť prezidenta

 1. Najdôležitejšími úlohami prezidenta sú
  1. vystupovať v mene SFZ, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi,
  2. koordinovať vzťahy medzi SFZ, UEFA a FIFA, ako aj vzťahy SFZ s národnými športovými zväzmi, národnými športovými organizáciami a inými športovými organizáciami,
  3. iniciovať, uskutočňovať a podporovať spoluprácu SFZ so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými verejnými inštitúciami SR,
  4. zabezpečovať efektívnu činnosť orgánov SFZ za účelom plnenia poslania a cieľov SFZ,
  5. realizovať rozhodnutia prijaté konferenciou a výkonným výborom prostredníctvom generálneho sekretára a administratívy SFZ,
  6. predkladať výkonnému výboru návrh na ustanovenie generálneho sekretára,
  7. dohliadať na činnosť generálneho sekretára a administratívy SFZ.
 2. Prezident je oprávnený previesť majetok, zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve SFZ, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť k záväzku alebo uznať sporný záväzok SFZ iba po predchádzajúcom súhlase konferencie a po zabezpečení a zvážení stanoviska a odporúčania legislatívno-právnej komisie a kontrolóra.
 3. Prezident je oprávnený v mene SFZ uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote nad 100.000 eur (aj v úhrne) až po predchádzajúcom súhlase výkonného výboru alebo konferencie.
 4. Prezident je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o veciach závažnej povahy vo výkonnom výbore, ktorý vo veciach najzávažnejšej povahy rozhodne o tom, že posudzovaná vec musí byť prerokovaná a rozhodnutá konferenciou.