Výkonný výbor

Výkonný výbor

Ján KOVÁČIK (prezident)

Richard HAVRILLA (1. viceprezident, amatérsky futbal, Východoslovenský futbalový zväz)

Karol BELANÍK (viceprezident, štátna reprezentácia a medzinárodné vzťahy)
Ivan KOZÁK (viceprezident, profesionálny futbal)
Jozef PARŠO (viceprezident, amatérsky futbal, Stredoslovenský futbalový zväz)

Peter SEPEŠI (člen pre legislatívno-právne otázky)
Dušan RADOLSKÝ (člen, zástupca trénerov)
Marián RUŽBARSKÝ (člen, predseda komisie rozhodcov)
Juraj JÁNOŠÍK (člen, amatérsky futbal, Bratislavský futbalový zväz)
Ladislav GÁDOŠI (člen, amatérsky futbal, Západoslovenský futbalový zväz)
Petr KAŠPAR (člen, profesionálny futbal)
Viliam ONDREJKA (člen, profesionálny futbal)
Tibor VÉGH (člen, profesionálny futbal)

STANOVY SFZ / Článok 48 - Zloženie výkonného výboru

 1. Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom SFZ pre riadenie futbalu.
 2. Výkonný výbor pozostáva z prezidenta a ďalších 13 členov (spolu 14 členov) v tomto zložení
  1. viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy,
  2. štyria členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal,
  3. štyria členovia za profesionálny futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre profesionálny futbal,
  4. jeden člen pre legislatívno-právne otázky,
  5. jeden člen – zástupca trénerov,
  6. jeden člen – zástupca hráčov,
  7. jeden člen – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov.
 3. Prezidenta a členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. a), d) až g) volia všetci delegáti s právom hlasovať. Členov výkonného výboru podľa
  1. odseku 2 písm. b) volia delegáti podľa článku 41 ods. 1 písm. a), b),
  2. odseku 2 písm. c) volia delegáti podľa článku 41 ods. 1 písm. c).
 4. Pri voľbe štyroch členov výkonného výboru za amatérsky futbal musí byť dodržaný regionálny princíp. Pre dodržanie regionálneho princípu je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý konferenciou regionálneho zväzu, ktorý má vo výkonnom výbore zastupovať. Za každý región bude zvolený jeden člen výkonného výboru za amatérsky futbal. Vo funkcii viceprezidenta pre amatérsky futbal sa na rotačnom princípe v pravidelných ročných intervaloch postupne vystriedajú všetci členovia výkonného výboru za amatérsky futbal.
 5. Na prvom zasadnutí výkonného výboru volia členovia výkonného výboru prvého viceprezidenta z členov výkonného výboru.
 6. Vo výkonnom výbore nemôžu byť dve osoby s rovnakou klubovou príslušnosťou.

STANOVY SFZ / Článok 49 - Práva a povinnosti členov výkonného výboru

 1. Člen výkonného výboru má právo
  1. predložiť návrh do programu rokovania výkonného výboru alebo iného orgánu SFZ,
  2. hlasovať o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje výkonný výbor,
  3. vyjadrovať sa k bodom programu a k podkladom prerokovávaným výkonným výborom,
  4. vyžadovať od pracovníkov administratívy SFZ predloženie dokumentov (zmlúv, účtovných dokladov, správ a iných podkladov) a poskytnutie vysvetlení a informácií o činnosti SFZ a právnických osôb, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo spoločníkom je SFZ,
  5. navrhnúť hlasovanie výkonného výboru per rollam o otázke, ktorej povaha a závažnosť si nevyžaduje osobné prerokovanie a rozhodnutie veci na zasadnutí výkonného výboru,
  6. zúčastniť sa na zasadnutiach orgánov SFZ, prezentovať na nich návrhy a stanoviská v súlade s predpismi SFZ a rozhodnutiami konferencie a výkonného výboru,
  7. navrhnúť v odôvodnených prípadoch zvolanie mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru alebo požiadať o zvolanie zasadnutia iného orgánu SFZ, najmä ak vec neznesie odklad,
  8. verejne vyjadrovať svoje názory na otázky futbalu pri dodržaní odseku 2 písm. b) až f).
 2. Člen výkonného výboru je povinný
  1. zúčastňovať sa osobne na rokovaniach výkonného výboru; účasť je nezastupiteľná,
  2. nesprístupňovať pred zasadnutím výkonného výboru podklady k rokovaniu výkonného výboru tretím osobám, a bez súhlasu výkonného výboru alebo prezidenta ani po zasadnutí výkonného výboru,
  3. rešpektovať a vykonávať rozhodnutia prijaté výkonným výborom v súlade s predpismi SFZ, a to bez ohľadu na to, ako hlasoval,
  4. vykonávať funkciu nezištne v prospech futbalu v súlade s predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA,
  5. dbať na hospodárne využívanie finančných prostriedkov, ktorými SFZ disponuje a o ktorých rozhoduje,
  6. dbať na záujmy futbalu a svojím vystupovaním a správaním na verejnosti zvyšovať v spoločnosti kredit slovenského futbalu, SFZ, členov SFZ, UEFA a FIFA,
  7. zdržať sa konania, ktoré by mohlo nespravodlivo poškodiť alebo ohroziť dobré meno alebo oprávnené záujmy slovenského futbalu, SFZ, členov SFZ alebo partnerov SFZ alebo partnerov členov SFZ, UEFA alebo FIFA.
 3. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné s dodržiavaním povinností člena výkonného výboru podľa odseku 2, alebo ak sa člen výkonného výboru bez odôvodneného ospravedlnenia opakovane alebo počas obdobia 6 mesiacov nezúčastňuje na jeho činnosti, môže byť takýto člen na návrh prezidenta, výkonného výboru alebo kontrolóra odvolaný z funkcie alebo mu môže byť výkon funkcie pozastavený rozhodnutím disciplinárnej komisie.

STANOVY SFZ / Článok 50 - Zasadnutia výkonného výboru

 1. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, spravidla najmenej raz za mesiac.
 2. Zasadnutia výkonného výboru zvoláva a ich priebeh riadi prezident.
 3. Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov výkonného výboru (8) alebo ak sa má rokovať o záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie konferencie a situácia si vyžaduje ich okamžité riešenie, je prezident povinný zvolať mimoriadne zasadnutie výkonného výboru do 7 dní od doručenia žiadosti alebo od vzniku dôvodu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru.
 4. Zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia výkonného výboru môže navrhnúť člen výkonného výboru a generálny sekretár. Navrhované body do programu zasadnutia výkonného výboru členovia výkonného výboru predkladajú generálnemu sekretárovi spravidla najmenej 10 dní pred konaním zasadnutia.
 5. Program zasadnutia výkonného výboru zostavuje prezident v spolupráci s generálnym sekretárom.
 6. Program zasadnutia výkonného výboru sa zasiela členom výkonného výboru spolu s pozvánkou a materiálmi na rokovanie spravidla najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia.
 7. Na rokovaniach výkonného výboru sa zúčastňujú bez práva hlasovať generálny sekretár, kontrolór a osoba, ktorá zaznamenáva priebeh zasadnutia.
 8. Zasadnutia výkonného výboru sú neverejné.
 9. Výkonný výbor môže k jednotlivým prerokovávaným bodom programu prizvať tretie osoby, aby vyjadrili odborné stanovisko, podali výkonnému výboru doplňujúce informácie alebo zodpovedali otázky k prerokovávanej agende. Prizvané tretie osoby nemajú hlasovacie právo.

STANOVY SFZ / Článok 51 - Pôsobnosť výkonného výboru

 1. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú predpismi SFZ zverené do pôsobnosti konferencie alebo iného orgánu SFZ.
 2. Výkonný výbor najmä
  1. schvaľuje predpisy SFZ podľa článku 7 ods. 3 písm. a) až c) a ich zmeny,
  2. schvaľuje návrh strategického plánu SFZ na príslušné volebné obdobie a predkladá ho na schválenie konferencii,
  3. schvaľuje projekty a úlohy vyplývajúce z plnenia strategického plánu SFZ a prerokováva správy o ich plnení, o ktorých informuje konferenciu v rámci výročnej správy SFZ,
  4. schvaľuje plán prípravy a termínovú listinu podujatí reprezentačných družstiev, vrátane ženského futbalu a futsalu a vytvára podmienky pre reprezentačné družstvá,
  5. schvaľuje návrh na zaradenie reprezentanta a talentovaného športovca do rezortného športového strediska,
  6. schvaľuje pravidlá a výkonnostné kritériá pre zaradenie hráča do zoznamu talentovaných športovcov SFZ,
  7. schvaľuje prijatie riadnych členov po predložení podkladov podľa článku 27 ods. 4,
  8. schvaľuje návrh prezidenta na ustanovenie a odvolanie generálneho sekretára,
  9. schvaľuje návrh programu a zvoláva zasadnutie volebnej konferencie, riadnej konferencie a mimoriadnej konferencie,
  10. schvaľuje a predkladá konferencii návrh rozpočtu SFZ, návrh výročnej správy a návrhy rozhodnutí o otázkach hospodárenia SFZ najzávažnejšej povahy,
  11. schvaľuje zmluvy medzi SFZ a
   1. regionálnymi zväzmi o vzájomnej spolupráci pri riadení amatérskeho futbalu,
   2. Slovenským futsalom o vzájomnej spolupráci pri riadení futsalu,
  12. schvaľuje nomináciu
   1. kandidátov na voľby do orgánov Slovenského olympijského výboru a iných športových organizácií, ktorých je SFZ členom,
   2. kandidátov na voľby do orgánov UEFA a FIFA, s výnimkou kandidátov na členov výkonného výboru UEFA a FIFA,
  13. schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov súťaží riadených SFZ a navrhuje rozhodcov a delegátov na listiny UEFA a FIFA,
  14. volí a odvoláva prvého viceprezidenta SFZ z členov výkonného výboru,
  15. volí členov revíznej komisie, členov orgánov na riešenie sporov a ich náhradníkov, ak nie sú volení iným spôsobom,
  16. ustanovuje a odvoláva trénerov a ostatných členov realizačných tímov reprezentačných družstiev,
  17. ustanovuje zástupcu za SFZ do revíznej komisie Slovenského futsalu,
  18. ustanovuje a odvoláva predsedov a členov odborných komisií, pričom prihliada na návrh predsedu príslušnej odbornej komisie,
  19. zriaďuje alebo ruší odborné komisie a určuje ich pôsobnosť v štatúte,
  20. usmerňuje činnosť odborných komisií spravidla prostredníctvom člena výkonného výboru (garant) v spolupráci s príslušným predsedom komisie a generálnym sekretárom, zriaďuje a zostavuje ad hoc komisiu alebo pracovnú skupinu,
  21. rozhoduje o námietke reprezentanta proti obsahu Štatútu reprezentanta,
  22. rozhoduje o termínovej listine a o počte družstiev v súťažiach priamo riadených SFZ,
  23. rozhoduje o úprave súťaží riadených SFZ a ÚLK,
  24. rozhoduje o zásadných veciach súvisiacich s organizovaním a riadením pohárových súťaží,
  25. rozhoduje o otázkach hospodárenia SFZ závažnej povahy,
  26. rozhoduje o poskytnutí a podmienkach poskytnutia licencie na využívanie práv podľa článku 68 ods. 1 alebo 2 alebo ich časti na dobu určitú členovi SFZ alebo tretej osobe,
  27. rozhoduje o delegovaní úloh vyplývajúcich z pôsobnosti výkonného výboru na iné orgány SFZ alebo na tretie osoby,
  28. rozhoduje o spôsobe použitia a prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia schváleným konferenciou podľa článku 42 ods. 3 písm. k). 

STANOVY SFZ / Článok 52 - Rozhodnutia výkonného výboru

 1. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomných najmenej osem členov výkonného výboru vrátane prezidenta alebo prvého viceprezidenta; to neplatí ak ide o postup podľa článku 53 ods. 6 druhej vety.
 2. Výkonný výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov (8).
 3. Člen výkonného výboru musí hlasovať osobne. Hlasovanie člena výkonného výboru prostredníctvom zástupcu alebo na základe písomného splnomocnenia nie je povolené.
 4. Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, ak výkonný výbor nerozhodne inak.
 5. Proti rozhodnutiu výkonného výboru nie je prípustný opravný prostriedok, ak predpisy SFZ neurčujú inak.
 6. Rozhodnutie výkonného výboru, proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok, môže zrušiť alebo zmeniť konferencia alebo výkonný výbor na podnet kontrolóra alebo iného orgánu SFZ alebo aj bez podnetu.

Zápisnice

Pridané dňa17.08.2016Viac