Kontrolór

Kontrolór

STANOVY SFZ / Článok 55 - Kontrolór

 1. Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom SFZ. Vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly SFZ a kontroly členov SFZ.
 2. Za kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá
  1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  2. je bezúhonná a
  3. spĺňa kvalifikačné predpoklady, ktorými sú
   1. štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
   2. najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
   3. najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo
   4. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako je uvedené v treťom bode a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu a
  4. má odbornú spôsobilosť preukázanú úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu z oblastí týkajúcich sa riadenia a správy športovej organizácie.
 3. Funkcia kontrolóra zaniká
  1. stratou spôsobilosti podľa odseku 2,
  2. odvolaním,
  3. rozhodnutím disciplinárnej komisie z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra,
  4. vzdaním sa funkcie.
 4. Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SFZ, UEFA a FIFA a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre SFZ a osoby s príslušnosťou k SFZ. Na ten účel kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány SFZ, pracovné skupiny a orgány členov SFZ.
 5. Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na
  1. hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
  2. použitie a vykazovanie sponzorského,
  3. dodržiavanie právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SFZ, UEFA a FIFA.
 6. Kontrolór tiež
  1. vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí konferencie a ich riadneho zverejňovania,
  2. upozorňuje prezidenta a výkonný výbor na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov na webovom sídle SFZ, v ISSF a informačnom systéme športu,
  3. upozorňuje prezidenta, konferenciu a výkonný výbor na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi SFZ, UEFA a FIFA; pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na jeho odstránenie,
  4. metodicky riadi a usmerňuje kontrolórov členov SFZ,
  5. posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov SFZ s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA,
  6. zúčastňuje sa na zasadnutiach konferencie, výkonného výboru, kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov SFZ,
  7. vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov SFZ a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov,
  8. plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie alebo o voľby na zasadnutí výkonného výboru,
  9. vypracúva v súčinnosti s revíznou komisiou výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá konferencii.
 7. Kontrolór je oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa odseku 6 písm. e) až g) aj voči členom SFZ.
 8. Kontrolór môže podať odvolanie proti každému rozhodnutiu orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ, proti ktorému je prípustné odvolanie, ak považuje napadnuté rozhodnutie za nesúladné s právnym poriadkom alebo s predpismi SFZ, UEFA alebo FIFA.
 9. Kontrolór pri výkone kontroly postupuje podľa § 14 Zákona o športe. Osoby s príslušnosťou k SFZ sú povinné poskytnúť kontrolórovi pri výkone jeho pôsobnosti potrebnú súčinnosť.
 10. Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena podľa rozhodnutia konferencie.