Generálny sekretár

Generálny sekretár

Jozef Kliment

STANOVY SFZ / Článok 62 - Generálny sekretár SFZ

 1. Generálny sekretár riadi administratívu SFZ. Je priamym nadriadeným všetkým zamestnancom SFZ, ako aj ostatným pracovníkom administratívy SFZ.
 2. Generálny sekretár vykonáva svoju funkciu v pracovnoprávnom vzťahu k SFZ.
 3. Generálny sekretár najmä
  1. pripravuje a rozpracúva strategický plán SFZ v súčinnosti s výkonným výborom a príslušnými útvarmi SFZ na konkrétne projekty a úlohy,
  2. zabezpečuje realizáciu projektov a plnenie úloh vyplývajúcich zo strategického plánu SFZ,
  3. koordinuje vzťahy s členmi SFZ, orgánmi SFZ, inými národnými futbalovými asociáciami, UEFA a FIFA,
  4. organizuje prácu a činnosť administratívy SFZ pri plnení jej úloh a zabezpečovaní hlavných činností SFZ,
  5. navrhuje uzavretie, zmenu a skončenie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov administratívy SFZ; príslušné právne úkony je oprávnený vykonať iba prezident,
  6. predkladá návrhy na ustanovenie vedúcich útvarov administratívy SFZ prezidentovi,
  7. pripravuje a organizačne zabezpečuje zasadnutie konferencie a výkonného výboru, vrátane zaznamenania ich priebehu a schválených rozhodnutí do zápisnice,
  8. zabezpečuje vypracovanie zápisnice zo zasadnutia konferencie a výkonného výboru jej rozoslanie určeným subjektom a zverejnenie na webovom sídle SFZ a v ISSF,
  9. zabezpečuje realizáciu rozhodnutí schválených konferenciou a výkonným výborom podľa pokynov prezidenta.
 4. Generálny sekretár plní úlohy vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a administratívno- organizačných vzťahov. Zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny a Pracovného poriadku SFZ pracovníkmi administratívy SFZ.
 5. Generálny sekretár sa zúčastňuje bez hlasovacieho práva na zasadnutiach konferencie a výkonného výboru.Generálny sekretár je oprávnený zúčastniť sa na zasadnutiach všetkých orgánov SFZ i orgánov členov SFZ s poradným hlasom a právom predkladať návrhy do programu ich zasadnutia.